Методичні вказівки. Під час вивчення даної теми доцільно зосередити увагу на взаємозв’язку потреб та емоцій на рівні психофізіологічного функціонування.

Під час вивчення даної теми доцільно зосередити увагу на взаємозв’язку потреб та емоцій на рівні психофізіологічного функціонування.

Метою вивчення даної теми є:

1) ознайомлення з роллю потреб та їх психофізіологічного значення;

2) класифікація потреб;

3) засвоєння основних понять психофізіології мотиваційної сфери.

Контрольні запитання

1. Якою є структура потреб людини?

2. Які є основні біологічні потреби людини?

3. Назвіть дві складові частини мотивації людини.

Теми рефератів

1. Принцип домінанти О.О.Ухтомського.

2. Фізіологічні теорії мотивації. Теорії функціональних систем П.К. Анохіна та мотивація.

Література для самостійної роботи

Основна:

1. Луценко О. Л. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 55 с.

2. Марютина Т.М., Кондаков И.М. Психофизиология. Учебник для вузов – Москва: МГППУ, 2004.

3. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. – Пермь 1971.

4. Экспериментальная психология //Под ред. П.Фресс, Ж.Пиаже. – М., 1975. – Вып. 5. – С. 16-35.

Додаткова:

1. Данилова Н.Н. Психофизиология. М.:Аспект-Пресс, 2004

Змістовий модуль 2 (10 лекційних год.):

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекція V(2 год.). Тема: Психофізіологія сприймання.

1. Сприймання та розпізнавання. 2. Сприймання як безсвідомий умовивід. 3. Психофізілогія зорового сприймання. 3. Психофізіологія слухового сприймання. 4. Психофізіологія тактильного, нюхового та смакового сприймання.

Методичні вказівки

Під час вивчення даної теми доцільно зосередити увагу на загальних аспектах розпізнавання образів та їх специфіки в різних аналізаторах.

Метою вивчення даної теми є:

1. Засвоєння принципів та механізмів сприймання та розпізнавання образів;

2. Ознайомлення з специфікою сприймання через різні аналізатори;

3. Засвоєння принципу активності в функціонуванні аналізаторів.

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються зорові ілюзії від галюцинацій?

2. Якою є роль мікрорухів очей в зоровому сприйманні?

3. Скільки займає процес відновлення зорового сприймання після тривалої сліпоти?

Теми рефератів

1. Зорові та слухові ілюзії людини.

2. Смак і нюх в житті людини. Психофізіологічні аспекти.

Література для самостійної роботи

Основна:

1. Кроль В.М. Психофизиология человека Спб.: Питер, 2003. – 304 с.

2. Марютина Т.М., Кондаков И.М. Психофизиология. Учебник для вузов – Москва: МГППУ, 2004.

3. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. – М., 1998.

Додаткова:

1. Данилова Н.Н. Психофизиология. М.:Аспект-Пресс, 2004


4111718604047992.html
4111748772033505.html
    PR.RU™